top of page

Payment Options

付款選項

  1. 轉數快(FPS) 輸入 66114800 即時轉帳

   2.  銀行入數 中國銀行 BOC

   3.  支票抬頭 Muse Music Co.

   4. 支付寶或微信

 

 

 

 

                                               

 

       

        ►QR code儲存在相簿內

        ►在App內按掃描後在相簿開啓圖像

           (WeChat-掃描在發現頁面內)

        ►輸入付款金額

        ►個人密碼

        ►完成​

   5.  PayPal

       

fps2.png
fps1.png
alipay.png
qr.png
paypal.jpg
ppl6.jpg
bottom of page